Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade NT2 is een voorziening voornamelijk bedoeld voor kinderen die de overstap maken van een ITK (Leiden en Leiderdorp) naar het regulier basisonderwijs. We richten ons op de leerlingen van groep 3 tot en met 8. De Vliegende Brigade geeft ondersteuning aan zowel de leerlingen als aan leerkrachten en Intern Begeleiders.  De ondersteuning op maat heeft als doel dusdanige verwerving van de Nederlandse taal dat de leerling goed kan aansluiten bij de lesinhoud op de reguliere scholen en om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Indien er sprake is van andere (cognitieve) problematiek dan sluit onze begeleiding onvoldoende aan en is andersoortige hulp noodzakelijk.
 

Aanmelding


De ontvangende school doet de aanmelding. Aanmelding vanuit een school komt binnen bij een van de NT-2 leerkrachten van de Vliegende Brigade.U kunt het formulier hier downloaden  en na invullen versturen naar: 

m.wassink@proo.nl
e.hilkesleane@proo.nl.
 
Er wordt bekeken of de leerling op korte termijn ingeroosterd kan worden.  Meestal hebben we te maken met een wachtlijst. Zodra er ruimte vrij komt voor een leerling, zal de Vliegende Brigade ruimschoots op tijd contact opnemen om een afspraak te maken. Indien de school vragen heeft over het onderwijs aan nieuwkomers kan contact opgenomen worden met de expertisedeler. Dit kan via de website www.nieuwkomersonderwijsregioleiden.nl.
 

Intake, kennismaken en analyse

 
De NT2 begeleider maakt een afspraak met IB voor het afnemen van de STA (Spontane Taal Analyse).  Het doel van deze toets is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid actieve woordenschat die een leerling beheerst en hun vaardigheid om een verhaal te vertellen. Hierbij ligt de focus op samenhang in betekenis, articulatie, woordvinding, correct gebruik van verwijswoorden en verbuigingen/vervoegingen.
 
De NT- begeleider werkt de toets uit en bespreekt de resultaten met de leerkracht en IB. Tevens
wordt alle informatie over de leerling doorgenomen: hoe doet de leerling het in de klas, wat zijn de knelpunten en wat is de hulpvraag vanuit de school. Tijdens dit gesprek wordt er afgesproken op welke dag en tijd de NT2-begeleiding plaats vindt. De leerlingen zullen 1 keer per week individueel worden begeleid (indien mogelijk in kleine groepjes) voor 45 minuten per keer. Indien de spanningsboog, doorgaans bij jongere kinderen, kort is, kan besloten worden een half uur begeleiding te geven De frequentie is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In samenspraak met de school wordt bekeken wat de inhoud van de begeleiding zal zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de begeleiding zoveel mogelijk dient aan te sluiten op het aanbod in de groep.
 
Begeleidingsaanbod
 
Doorgaans wordt voor de volgende mogelijkheden gekozen:
 
Bespreken van prentenboeken
Bespreken van woordenlijst behorende bij de taalmethode (preteaching)
Semantisch Verhaal van Nieuwsbegrip (Kentalis)
Nieuwsbegrip.
 
Ook kan de begeleidingstijd ingezet worden voor:
 
Hulp bij boekbespreking (van tevoren aangeven)
Hulp bij spreekbeurt (van tevoren aangeven)
Uitleg Sinterklaasviering inclusief het maken van een gedicht
Uitleg Kerstviering, hoe werkt het kerstdiner
Ondersteuning bij het maken van methode gebonden toetsen en Cito toetsen. Begrijpt de leerling de opdracht en uitleg van woorden.
Ondersteuning bij het afnemen van de SCOL vragenlijst.
 
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het logboek van de leerling. Dit logboek maakt de NT-2 leerkracht aan en deelt het document online met de leerkracht en intern begeleider. Op deze wijze kan de school altijd meekijken welke hulp geboden wordt. Korte vragen kunnen tijdens het halen en brengen of per mail gesteld worden. Als er behoefte is aan een langer voortgangsgesprek dan kan dit plaats vinden op het begeleidingstijdstip van de leerling.